Dlh našej spoločnosti voči pamiatkam na Slovensku predstavuje sumu v rozmedzí 2 miliardy až 4 miliardy eur (zdroj: NKÚ 2019). V rokoch 2004 až 2021 bolo zo štátneho rozpočtu na    obnovu Národných kultúrnych pamiatok poskytnutých len 98 miliónov eur, čo je žalostne málo.

Chcem PODPÍSAŤ.

Od konca 20. storočia sa rozbehla obnova pamiatok, predovšetkým ruín hradov a sakrálnych pamiatok dobrovoľníckymi združeniami aj za podpory Ministerstva kultúry SR pre dobrovoľnícke workshopy. V rokoch 2012 až 2021 prebiehala obnova hradných zrúcanín v rámci spoločného projektu Ministerstva kultúry a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Projekt obnovy slovenských zrúcanín zamestnával ročne viac ako 600 sociálne najzraniteľnejších ľudí, dlhodobo nezamestnaných a vykonaná bola práca v mnohonásobne vyšších hodnotách. Ukončením a nepokračovaním projektu v roku 2021 prišli naše pamiatky o projektom vyškolených pracovníkov a výrazne sa zmenšil objem a finančná efektivita prác pri záchrane národných kultúrnych pamiatok. Pamiatky sú na chvoste záujmu.

Ak chcete aj vy pridať ruku k dielu, petíciu môžete podpísať tu.

Preto my, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky, na základe čl. 27 a čl. 95 Ústavy SR

a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, žiadame:

  • Vládu Slovenskej republiky a Ministerstvo kultúry SR o zabezpečenie financovania obnovy pamiatok s výrazným navýšením finančných prostriedkov na systematickú, dlhodobú a udržateľnú záchranu a obnovu kultúrnych pamiatok.
  • Pokračovanie a zvýšenie podpory tretiemu sektoru – občianskym združeniam zachraňujúcim naše kultúrne dedičstvo aj vo svojom voľnom čase a vlastnými prostriedkami..
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spolu s Ministerstvom kultúry SR o obnovenie projektu „Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva“ od roku 2024 s upravenými podmienkami a to: zamestnať pracovníkov celoročne a adekvátne navýšiť finančné prostriedky na uskutočnenie celoročného zamestnania prostredníctvom MPSVaR SR.

Predkladá: Zachráňme hrady, záujmové združenie právnických osôb, ul. Skala 668/3, 019 01 Ilava
Predseda petičného výboru:   Ing. Ratibor Mazúr, Kukučínova 4, 900 01 Modra
Členovia petičného výboru:   Mgr. Rudolf Mlích, Benkova 899/8, 024 04 Kysucké Nové Mesto
Ľubomír Chobot, Lietava 222, 013 18 Lietava
PhDr. Ing. Peter Sater, PhD. et PhD., Škultétyho 28, 949 11 Nitra