Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytových priestorov

Hrad Beckov, n.o.
916 38 Beckov 180
zastúpené riaditeľom Mgr. Petrom Pastierom

Vypisuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom nebytových priestorov na Beckovskom hrade, objekt sa nachádza na dolnom nádvorí hradu Beckov.

1. Predmet obchodnej verejnej súťaže

Nebytové priestory na Beckovskom hrade o výmere 5,5 m2, nachádzajúce sa na dolnom nádvorí hradu Beckov, na parcele č 384, zapísanej na LV č. 1, katastrálne územie Beckov v podiele 1/1 ako majetok obce Beckov . Prenajímateľ je prevádzkovateľom predmetu nájmu na základe Nájomnej zmluvy časti majetku obce Beckov medzi Obcou Beckov a Hradom Beckov, n.o. zo dňa 28.5.2021.

2. Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno: Mgr. Peter Pastier
Telefón: 0948 216 735
E-mail: riaditel@hrad-beckov.sk

3. Doba nájmu

Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to v termíne do sedem pracovných dní po skončení elektronickej aukcie, najskôr od 8.4. do 10.12.2022.

4. Účel nájmu

Účelom nájmu je prevádzkovanie predajne suvenírov s regionálnym charakterom sortimentu s dominantným motívom Beckovského hradu a jeho histórie.

5. Úprava a vybavenie predmetu nájmu

Nájomca môže využívať vybavenie priestoru predajne, ktoré je súčasťou nájmu (policový regál, predajný pult) alebo si zabezpečí užívania schopnosť nebytových priestorov na vlastné náklady. Úprava priestorov musí mať zvratný charakter. Nájomcovi nebude poskytnutá žiadna zľava z nájomného za úpravu alebo vybavenie priestoru nájmu.

6. Informatívna výška nájomného

Suma nájmu je dvojzložková – fixný nájom za mesiac a percento z obratu predaja za mesiac.
Minimálna fixná suma nájmu za mesiac je 3 € každý deň otvorenej prevádzky. Minimálne percento z obratu je 15% za mesiac.
Energie sú zahrnuté v cene nájmu.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže

Súťažný návrh bude predložený podľa prílohy č. 1 OVS – SÚŤAŽNÝ FORMULÁR. Musí byť spracovaný v slovenskom jazyku, predložený v jednom vyhotovení a vlastnoručne podpísaný účastníkom súťaže.

Musí obsahovať:

a) identifikačné údaje vyhlasovateľa súťaže,

b) identifikačné údaje účastníka súťaže,

c) predmet obchodnej súťaže,

d) špecifické požiadavky účastníka súťaže

g) návrh výšky nájomného za nájom nebytového priestoru

Každý účastník môže predložiť iba jeden návrh. Predložený návrh nie je možné meniť alebo dopĺňať, ani ho upravovať po uplynutí lehoty určenej na predkladanie súťažných návrhov.

Súťažný návrh môže byť doručený osobne do kancelárie Hradu Beckov, n.o., 916 38 Beckov 180 v zalepenej obálke s uvedením mena a poštovej adresy účastníka a označením: „Obchodná verejná súťaž na prenájom nebytového priestoru – predajňa suvenírov – Beckovský hrad – Neotvárať“ v pracovných dňoch od 22.3.2022 do 7.4.2022 alebo zaslať poštou na adresu Hrad Beckov, n.o., 916 38 Beckov 180 s hore uvedeným označením na obálke. V prípade doručenia návrhu poštou sa za deň doručenia návrhu považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

Obálky so súťažnými návrhmi sa budú otvárať dňa 8.4.2022. Otváranie obálok je neverejné.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo uverejnené podmienky meniť.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo odmietnuť návrhy, ktorých obsah nebude zodpovedať podmienkam súťaže, alebo budú doručené po termíne stanovenom vo vyhlásení súťaže.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek do prijatia návrhu a podpisu zmluvy o nájme nebytového priestoru túto obchodnú súťaž zrušiť . O zrušení súťaže budú účastníci súťaže, ktorí podali návrhy, písomne vyrozumení. Zrušenie súťaže bude zverejnené na webovej stránke Hrad Beckov, n.o.

Účastníci súťaže budú o výsledku hodnotenia informovaní e-mailom na kontaktnú e-mailovú adresu.

Účastník berie na vedomie, že v prípade viacerých účastníkov v obchodnej verejnej súťaži, ktorí splnili podmienky tejto súťaže, bude najvyššie navrhované nájomné považované za východiskové nájomné pri konečnej fáze výberu víťaza súťaže.

Kritériá pre posudzovanie súťažných návrhov

Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššie ponúknuté nájomné za nájom nebytového priestoru, kde minimálna fixná časť musí byť 3 € za deň otvorenej prevádzky a minimálna percentuálna časť 15% z obratu predaja.

Sumár základných termínov

Vyhlásenie súťaže: 22.3.2022
Termín predkladania súťažných návrhov 7.4.2022
Termín otvárania obálok, vyhodnotenie súťažných návrhov 8.4.2022