Vyhlasovateľ:    

Hrad Beckov, n.o.
zastúpený Mgr. Petrom Pastierom, riaditeľ
so sídlom 916 38 Beckov 180

Porota súťaže (návrh):       
Mgr. Peter Pastier
Mgr. Hana Križková (grafik)
Miroslav Bušo (grafik)
Mgr. Ľuboš Mordin (kastelán)
Mgr. Katarína Badžgoňová (kultúrny referent)
Daniel Hladký (predseda správnej rady)
Ing. Ján Macejka (člen správnej rady)

Predmet súťaže:   

Vytvorenie logotypu  a designmanualu neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby Hrad Beckov, n.o.

Harmonogram súťaže:

23.6.2022 – oficiálne vyhlásenie súťaže
1.8.2022 – uzatvorenie súťaže – predkladanie návrhu loga
8.8.2022 – výber troch uchádzačov, ktorí postupujú do druhého kola                                                      
22.8.2022 – vyhlásenie výsledkov
31.8.2022 – uzavretie Zmluvy o diele a Licenčnej zmluvy s výherným návrhom, dodanie podkladov pre designmanuál.

Účel súťaže:    

            Zámerom súťaže o vytvorenie nového logotypu je sledovanie moderných trendov v oblasti prezentácie a komunikácie. Súčasné logo týmto požiadavkám nevyhovuje.

Logo je dôležitým prvkom budovania značky a identity organizácie. Je základom pre

jednotnú prezentáciu  a jednotný vizuálny štýl. Organizácia sa tak jednoznačne odlišuje od ostatných organizácií s podobným zameraním, identifikuje sa a umožňuje jednoduchú komunikáciu s okolím, so svojím zákazníkom.

            Hrad Beckov, n.o. chce budovať nový vizuál, silnú značku, ktorá bude jednoducho identifikovateľná, ľahko zapamätateľná, originálna, nápaditá, bude zosobňovať hodnoty, ktoré správa a prevádzka národnej kultúrnej pamiatky hrad Beckov musí plniť. Súčasne by mala reflektovať aj budúce zámery organizácie a ambície stať sa lokálnym múzeom s prezentáciou histórie a tradícií blízkeho okolia ako aj centra cestovného ruchu v oblasti Beckova, Nového Mesta nad Váhom a priľahlých okresov. Bude však súčasne pôsobiť dynamicky, moderne a profesionálne tak, aby sa dalo využiť vo všetkých prezentačných formách.

            Logo bude reprezentovať organizáciu v oblasti kultúrnych, odborných, popularizačných a prezentačných činností a v oblasti partnerských a obchodných vzťahov. Súčasne by malo zrozumiteľne vyjadrovať charakter neziskovej organizácie.   

Podmienky súťaže:

Kto sa môže zúčastniť:

            Do verejnej súťaže sa môže prihlásiť právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá splní podmienky súťaže. V prípade účasti právnických osôb musí byť autorom súťažných návrhov konkrétna fyzická osoba. Účasť v súťaži je bezplatná. Jeden prihlasovateľ môže do súťaže predložiť maximálne tri návrhy. Zamestnanci vyhlasovateľa, rodinní príslušníci a členovia poroty sa nesmú súťaže zúčastniť.

Návrh loga musí spĺňať nasledovné podmienky:

 • Musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho vytvoril a podpísal.
 • Musí byť jednoducho identifikovateľné a vypovedať o poslaní Hrad Beckov, n.o.
 • Malo by obsahovať najmä tieto základné farby – zlatá (žltá), červená, modrá a biela. Tieto farby vychádzajú z historického kontextu. Erb Stiborovcov, najvýznamnejších vlastníkov hradu obsahoval farby zlatá a červená. Obec Beckov má v erbe a na vlajke využívané okrem spomenutých aj farby bielu a modrú. Rovnako je možné využiť aj farby čiernu a modrú. Boli využívané v erboch rodu Bánffy, ktorý hrad vlastnil najdlhšie a hrad prestaval v renesančnom štýle.
 • Musí byť ľahko zapamätateľné, zmysluplné a atraktívne dizajnovo stvárnené.
 • Historická súvzťažnosť.

Podmienky zaradenia do súťaže:

 • Návrh loga bude predložený v troch variantoch vo formáte A4: farebný variant, čiernobiely variant a zmenšenina loga na vizitku.
 • Návrhy je potrebné doručiť do uzávierky súťaže v zalepenej obálke označenej „Súťaž logo a design manuál“ na adresu: Hrad Beckov, n.o., 916 38 Beckov 180. Na návrhy, doručené po 1.8.2022 sa nebude prihliadať.
 • Návrh musí obsahovať krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.
 • Návrh musí obsahovať meno a priezvisko autora návrhu na zadnej strane v pravom hornom rohu (veľkosť písma 14), ako aj kontaktné informácie autora návrhu.

Organizácia súťaže:

 1. Zasielanie návrhov loga do 1.8.2022.
 2. Vyhodnotenie návrhov porotou 8.8.2022. Výber troch uchádzačov do druhého kola.
 3. Vyhlásenie celkových výsledkov 22.8.2022.
 4. Uzatvorenie Zmluvy o diele a Licenčnej zmluvy 31.8.2022, v ktorej víťaz súťaže udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie súťažného návrhu udelením výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu, v súlade so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov.
 5. Do dvoch týždňov od uzatvorenia zmluvy víťaz súťaže dodá:
 • Logo optimalizované pre web (*.gif, *.jpeg)
 • Logo vo vektorovom súbore (*.pdf, *.ai, *.cdr, *.eps)
 • Logo vo vysokom rozlíšení (*.tiff)
 • Definovať použité farby – základné a doplnkové farby podľa vzorkovníka PANTONE, v stupnici CMYK, RGB, HTML, RAL.
 • Kompletný Design manuál obsahujúci – základnú definíciu logotypu, definíciu farebnosti, povolené formy farebnosti, ochranná zóna logotypu, zakázané formy použitia, typografia – základné fonty, printové materiály (vzor: vizitky, hlavičkový papier, obálky), e-mailová hlavička, Power point – grafická časť prezentácie, aplikácie – darčekové predmety, tričká, smerové tabule, informačné panely v expozícii.

Kritériá hodnotenia:

 • Pôvodnosť a originalita návrhu.
 • Významová zrozumiteľnosť.
 • Jednoduchá farebnosť reprodukovateľnosť.
 • Zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmenšovaní a zväčšovaní.
 • Úroveň výtvarného spracovania.

Odmena:

            Víťazný návrh bude na základe dodania požadovaných podkladov ohodnotený sumou 1.500 € s DPH. Finančná čiastka bude vyplatená do 15 dní po podpise Zmluvy a diele a Licenčnej zmluvy a dodaní požadovaných podkladov. Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo nevyhodnotiť žiadny návrh ako víťazný alebo súťaž zrušiť a vypísať nové kolo súťaže. Odovzdaním súťažných návrhov vyslovujú súťažiaci súhlas s bezplatnou reprodukciou pre účely informovania o priebehu a výsledkoch súťaže.  

Kontaktná osoba:

Mgr. Peter Pastier, riaditeľ, 916 38 Beckov 180 , Tel.: +421 948 216 735, E-mail: riaditel@hrad-beckov.sk.

Erb Stibora zo Stiboríc.
Aktuálne logo neziskovej organizácie Hrad Beckov, n.o.